Начало

Избор с публична покана

 

Във връзка с изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 за изпълнение на проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на 26.01.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

 

Документи за кандидатстване: URL за изтегляне на архивираната документация

 

Дата: 26.01.2018 г.

 

 


 

ok

Начална пресконференция по проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в ok_1„НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж”.

 

На 12 октомври 2017 г. се проведе началната пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Презентация може да видите тук 

 

Това съобщение е създадено във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „НБИ Консорциум“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


 

es_2 es_1

Проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 16 август 2017 г. Управителят на “НБИ КОНСОРЦИУМ“ ООД, гр. Габрово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 по проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, постигане на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност.

Стойност на проекта: 2 479 900 лв. без ДДС, включително:

  • 1 499 610 лв. – безвъзмездна финансова помощ, от които 224 941,50 лв. национално съфинансиране и 1 274 668,50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
  • 980 290 лв. – съфинансиране от „НБИ Консорциум“ ООД.

Срок за изпълнение на проекта: 18 месеца

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *