BG16RFOP002-6.002-0322

 


 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0597-C01 – Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19

Prilojenie 1.6 Plakat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект с европейско финансиране за внедряване на енергоспестяващи мерки приключва в  „НБИ Консорциум“ ООД, гр. Габрово

 IMG_2974 (2)

 

„НБИ Консорциум“ ООД, гр. Габрово приключва изпълнението на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0819-C01 от 18.08.2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 08 февруари 2019 г. се проведе финалната конференция по проекта. Реализираните инвестиции са в размер на близо 2,48 млн. лева и включват доставка на екструдерна линия за производство на многослойни PVC тръби със CNC управление, линия за рециклиране на пластмаси и гранулираща линия. Посредством новите технологични линии се намалява чувствително енергийната интензивност на производството и се повишава ресурсната ефективност на предприятието. Във фирмата е внедрена система за енергиен мениджмънт на производствените процеси, която е сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Освен тези основни дейности по проекта са изпълнени енергиен одит преди подаване на проекта, публичност и визуализация, и одит.

В резултат на изпълнението на проекта се очакват годишни спестявания на енергия над 1 523 MWh/год и спестени емисии CO2 над 1247,34 t/год. С реализацията на проекта се разширява производствения капацитет на „НБИ Консорциум“ ООД посредством повишаване на производителността в участъка за производство на PVC тръби. Проектът води до подобряване на качеството на произвежданата продукция и намаляване на разходите за преработка на технологичния брак чрез използване на високопрецизни линии за рециклиране и гранулиране. В резултат на внедряване на енергоефективни машини в производствения процес на „НБИ Консорциум“ ООД се щади околната среда и се намаляват емисиите от вредни газове. Повишената производителност позволява увеличаване на пазарния дял на основните изделия, в т.ч. и на международните пазари. Реализацията на проекта води и до разкриване на нови работни места.

Тази публикация е създадена по проект  BG16RFOP002-3.001-0819-C01 Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от „НБИ Консорциум“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

С презентацията може да се запознаете тук

 


logo_1 Logo_2

До всички заинтересовани лица

ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,

На 08 февруари 2019 г. /петък/ от 14.00 часа на адрес: гр.Габрово, п.к.5300, ул. Индустриална №67, офис-сграда на „НБИ Консорциум” ООД ще се проведе финална пресконференция за представяне на резултатите от изпълнение на проект: № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

С уважение:

Николай Налбантов

Управител на „НБИ Консорциум” ООД

 


 

Избор с публична покана

 Във връзка с изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 за изпълнение на проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на 26.01.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

 

Документи за кандидатстване: URL за изтегляне на архивираната документация

Дата: 26.01.2018 г.

 


okok_1

Начална пресконференция по проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж”.

 

На 12 октомври 2017 г. се проведе началната пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Презентация може да видите тук 

Това съобщение е създадено във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „НБИ Консорциум“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


 

es_2 es_1

 

Проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

На 16 август 2017 г. Управителят на “НБИ КОНСОРЦИУМ“ ООД, гр. Габрово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0819-C01 по проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки в „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, повишаване на енергийната ефективност и постигане на конкурентен устойчив растеж“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на „НБИ Консорциум” ООД, гр. Габрово за разширяване на производствения капацитет, постигане на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност.

 

Стойност на проекта: 2 479 900 лв. без ДДС, включително:

  • 1 499 610 лв. – безвъзмездна финансова помощ, от които 224 941,50 лв. национално съфинансиране и 1 274 668,50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
  • 980 290 лв. – съфинансиране от „НБИ Консорциум“ ООД.

 

Срок за изпълнение на проекта: 18 месеца

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *